Regulamin
1. Sklep internetowy mk_fashionboutique prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy pod adresem www.mkfashion-butik.pl wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  NIP 6521701168 w Czechowicach-Dziedzicach kod pocztowy: 43-502, ul. Targowa 9, adres email: mk_fashionboutique@wp.pl Tel 600328058/537886860

2. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.

a) Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę

(1) wypełnieniu Formularza Rejestracji;

(2) kliknięciu pola „Załóż konto”; oraz

(3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży:
1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: a) założenie konta z loginem i hasłem b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
2. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
3. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
5. Sklep MKfashion-butik nie posiada innych ukrytych kosztów.
6. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.7.Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
4. Warunki płatności:
1. Płatność gotówką za pobraniem kurierem przy odbiorze przesyłki. Koszt takiej wysyłki to 16 zł
2.Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą PayU. Koszt takiej wysyłki to 12 zł.
3.  Przy wysyłkach zagranicznych, koszt wysyłki jest zależny od kraju odbiorcy.  
5. Wysyłka zamówienia:
1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje w ciągu 1-2 dni licząc dni robocze.
2. W przypadku wyboru płatności przelewem, kartą płatniczą wysyłka następuje po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy.
6. Dostawa zamówienia:
1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
2.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
3. Możliwość odbioru osobistego.
4.Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-4 dni robocze (zgodnie z umową z firmą kurierską).
5.Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.
7. Reklamacje i zwroty:
1.Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad, albo wadę usunie.
3.Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

4.Reklamację należy złożyć na piśmie na adres: ul. Targowa 9, 43-502 Czechowice- Dziedzice mk_fashionboutique  z dopiskiem „Reklamacja” . Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru. Jeżeli Klient informuje Sklep o pojawieniu się wady na produkcie za pomocą poczty elektronicznej ( adres e-mail ), Klient zobowiązuje się do dostarczenia uszkodzonego produktu w terminie nie przekraczającym 7 dni. Pamiętaj!!! Reklamowany produkt musi zawierać formularz reklamacyjny. Produkt powinien być czysty ( wyprany ) w przypadku obuwia powinny posiadać oryginalne pudełko.

5. Sklep rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

6.Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

7.Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

8. Prawo odstąpienia od umowy:
1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni ( od dnia dostawy) odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. Oświadczenie należy złożyć na piśmie na adres: ul. Targowa 9, 43-502, Czechowice-Dziedzice mk_fashionboutique  z dopiskiem „Odstąpienie”. Zgodnie z art. 30 ust 3 Ustawy o prawach konsumenta, bądź poprzez wysłanie oświadczenia na adres mailowy mk_fashionboutique@wp.pl

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. 

4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni licząc od dnia w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Towar należy zwrócić na podany adres Sklepu mkfashion-butik  43-502 Czechowice -Dziedzice ul. Targowa 9, wraz z paragonem w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, z wszystkimi częściami towaru ( metki itp).

5. Towar niebędący pełnowartościowym towarem, noszący ślady użytkowania, zostanie odesłany niezwłocznie do Nadawcy - zwrot zostanie nieuznany.

6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi równowartość zakupionego produktu.

8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sklep przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem. 

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Postanowienie końcowe:
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu:

a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

b) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

c) w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.